Spotkanie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

W piątek, 29 kwietnia br. w gmachu Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, odbyło się Spotkanie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych:

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej miałem zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu.

Uczestników spotkania powitał Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, który przedstawił zebranym zagadnienia przesłane w kwestionariuszach, dotyczących propozycji zmian legislacyjnych. Minister Haładyj zachęcał środowiska biznesowe do nadsyłania dalszych uwag co do oczekiwanych zmian prowadzących do ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Minister Haładyj poinformował także o pracach nad nowym Prawem Zamówień Publicznych.

Przedstawiono projekty założeń przekazanych do konsultacji takich jak elektroniczna archiwizacja akt pracowniczych oraz sukcesja przedsiębiorstw rodzinnych.

Przewidywane są zmiany w trzech obszarach:

- prawo pracy

- przepisy dotyczące postępowań administracyjnych

- zmiany w prawie cywilnym – pakiet „ochrona wierzyciela”.

Omówiono założenia rozwiązań dotyczących uregulowania sukcesji w przedsiębiorstwie. Dyskutowano kierunkowe propozycje uregulowania instytucji prokurenta Mortis Causa. Instytucja ta ma zabezpieczać możliwość działania przedsiębiorstwa na wypadek śmierci właściciela. Celem Ministerstwa jest wypracowanie takiego rozwiązania, aby po śmierci przedsiębiorcy ustanowiony prokurent Mortis Causa mógłby nadal prowadzić działalność gospodarczą i wejść w prawa i obowiązki  zmarłego (przejęcie zobowiązań umownych, pracowników itd.) do czasu powołania spadkobierców i ewentualnego dokonania działu spadku.

Planowane są też zmiany w prawie pracy. Propozycja zakłada m.in. złagodzenie rygorów dla firm zatrudniających poniżej 50 (a nie jak dotąd 20) osób.

W zakresie kolejnych zmian planuje się wprowadzenie zmian zwiększających uprawnienie udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach kapitałowych.

Celem wprowadzenia zmian jest poprawa warunków do prowadzenia działalności według   standardu rankingu „Doing Business”. Przekładać się to będzie na ułatwienia dla mniejszych firm, elektronizację akt pracowniczych, ułatwienia w procedurach administracyjnych, rozwiązanie problemu sukcesji w firmach jednoosobowych, powołanie biur informacji gospodarczej i wprowadzenie pakietu ochronnego dla wierzycieli.

W toku prezentacji zwrócono uwagę, że zakresy planowanych zmian legislacyjnych wymuszają potrzebę uzgodnień międzyresortowych.

Pani Anna Skowrońska mówiła o elektronizacji akt i archiwizacji elektronicznej. Zwróciła uwagę na znikome wykorzystywanie podpisu elektronicznego.

Mec. Katarzyna Skrzek – radca prawny i legislator, przedstawiła koncepcję ustanowienia prokurenta Mortis Causa.

Również i ja zabrałem głos zwracając uwagę na kwestię potencjalnych sporów pomiędzy spadkobiercami już przy powołaniu prokurenta Mortis Causa. Wskazałem, że dostrzegam ryzyko niekończących się sporów sądowych kwestionujących już sam wybór danej osoby na funkcję prokurenta Mortis Causa. Ponadto wskazałem na uciążliwość obowiązków sprawozdawczych do GUS.

Zespół będzie cyklicznie spotykał się aby dyskutować nad planowanymi zmianami. Ministerstwo Rozwoju planuje kolejne spotkania. Naczelna Rada Adwokacka będzie w nich aktywnie uczestniczyć.

 

Category(s): Bez kategorii

Comments are closed.