adw. Elżbieta Nowak

Koszalin, dnia 7 czerwca 2013 r.

Adwokata Bartosza Grohmana poznałam w 2002 roku. Pracowaliśmy razem w zespole, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowego regulaminu aplikacji adwokackiej oraz regulaminu konkursu na aplikację adwokacką. Od początku pracy zespołu Kolega Bartosz Grohman wykazywał się doskonała znajomością problematyki związanej odbywaniem aplikacji adwokackiej,  dostrzegał najważniejsze mankamenty wcześniejszych regulacji, które nie  były dostosowane do nowej rzeczywistości, w jakiej znalazła się Adwokatura Polska.

Jako najmłodszy członek zespołu  zaskakiwał nas odważnymi, celnymi propozycjami rozwiązań, które  stanowiły pomost między oczekiwaniami młodzieży aplikanckiej a tradycjami, których konieczność zachowania dostrzegał.

Tam też podczas spotkań zespołu dostrzegliśmy potrzebę stworzenia płaszczyzny do wymiany doświadczeń, myśli i poglądów kierowników szkolenia poszczególnych okręgowych rad adwokackich. Tak narodziła się tradycyjna dzisiaj już forma spotkań w ramach cyklicznie odbywającej się Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Kolega Bartosz Grohman był „lokomotywą” działań reformatorskich, a dzięki jego pracowitości i konsekwencji podczas spotkań w ramach Konferencji wypracowaliśmy szereg rozwiązań, które znalazły akceptację Naczelnej Rady Adwokackiej i stały się kanwą do uchwalenia nowych wewnętrznych regulacji prawnych.

Mecenas Bartosz Grohman podejmował wiele innych cennych inicjatyw w obronie interesów Adwokatury, której dobro przyświeca jego działaniom. Wielokrotnie wypowiadał się w mediach broniąc słusznych i racjonalnych rozwiązań nie tylko w sferze regulacji związanej z wykonywaniem zawodu adwokata, ale także wielu innych dziedzinach. Odważnie krytykował wszelkie przejawy działań naruszających lub godzących w naszą samorządność i niezależność.

Żywo reaguje na wszelkie naruszenia wolności i praw obywatelskich. Potrafi godnie reprezentować nasze środowisko, czego dał wyraz między innymi w publicznych wypowiedziach. Biegle włada językami obcymi, co umożliwia aktywne uczestnictwo we wszelkich  działaniach, także na forum  międzynarodowym.

Kolega Bartosz Grohman doskonale poznał wszelkie problemy związane z wykonywaniem zawodu adwokata. Przez kilka lat pracował  w międzynarodowej korporacji prawniczej, a następnie stworzył własną Kancelarię, która cieszy się doskonalą opinią na rynku obsługi prawnej.

Jest odpowiedzialnym adwokatem, życzliwym Kolegą i zaangażowanym samorządowcem gotowym do poświęcenia swojego wolnego czasu i wielkiego potencjału intelektualnego dla dobra Adwokatury. W życiu rodzinnym przykłada wielka wagę do tradycji.  Jest  niezmiernie gościnny i zawsze chętny do wszelkiej pomocy.  Nigdy nie zapomnę jego determinacji kiedy zmarł mój ojciec ś.p. adwokat Dominik Maciołek; Bartosz jechał kilkaset kilometrów w upalny dzień wioząc Sztandar Adwokatury Polskiej, by godnie pochować zasłużonego adwokata i samorządowca.

Uważam, że Mecenas Bartosz Grohman – bardzo dobry adwokat, zaangażowany samorządowiec , ale i wrażliwy człowiek – godzien jest wsparcia w staraniach o zajęcie stanowiska dziekana Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada bowiem wszelki potencjał do tego, by godnie reprezentować największą izbę w Polsce oraz bronić  godności naszego zawodu w trudnym dla Adwokatury okresie.

Elżbieta Nowak, adwokat
członek ORA  w Koszalinie, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich i członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA

Comments are closed.