Rekomendacje

                                                                                                 Wrocław, dnia 4 czerwca 2013 r.

Adwokata Bartosza Grohmana znam od 2002 roku. Razem pracowaliśmy w zespole ds. opracowania nowych regulaminów naboru oraz aplikacji adwokackiej. Mecenas Grohman był najmłodszym członkiem naszego zespołu. Zaskakiwał nas pracowitością i pomysłowością. Jego zachowanie cechuje wielka odpowiedzialność za Adwokaturę, czemu dał wielokrotnie wyraz podejmując się pionierskich i odpowiedzialnych zadań.

Bartosz Grohman łączy elementy tradycji, młodości, siły i pragmatyzmu. Zawsze chętny do współdziałania i podejmowania się trudnych wyzwań. Jego zaangażowanie w zbudowanie nowoczesnego modelu szkolenia aplikantów do dziś budzi uznanie w całej Polsce.  Bartosz Grohman jest człowiekiem szerokich  horyzontów, który z pasją współtworzy nowoczesną Adwokaturę. Jego biegłość w posługiwaniu się językami obcymi i łatwość nawiązywania kontaktów zjednują mu licznych sympatyków do których się zaliczam.

Wskazane cechy mecenasa Bartosza Grohmana, uzupełnione pracowitością i zdecydowaniem, umiejętnością pracy w zespole – w pełni uzasadniają Jego starania o zajęcie stanowiska dziekana Warszawskiej Izby Adwokackiej. W tych staraniach Go wspieram i uważam, że w trudnych warunkach przemian społecznych i ekonomicznych oraz nie zawsze racjonalnej deregulacji naszego zawodu i tendencji do stałego osłabiania pozycji adwokatury w stosunku do sądownictwa i prokuratury – usprawiedliwiają konieczność podjęcia obrony godności naszego zawodu i to nie w interesie zawodowym naszej grupy, a przede wszystkim w interesie publicznym, który wymaga realizacji zasad konstytucyjnych wymiaru sprawiedliwości.

 Andrzej Malicki, adwokat
b. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Koszalin, dnia 7 czerwca 2013 r.

Adwokata Bartosza Grohmana poznałam w 2002 roku. Pracowaliśmy razem w zespole, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowego regulaminu aplikacji adwokackiej oraz regulaminu konkursu na aplikację adwokacką. Od początku pracy zespołu Kolega Bartosz Grohman wykazywał się doskonała znajomością problematyki związanej odbywaniem aplikacji adwokackiej,  dostrzegał najważniejsze mankamenty wcześniejszych regulacji, które nie  były dostosowane do nowej rzeczywistości, w jakiej znalazła się Adwokatura Polska.

Jako najmłodszy członek zespołu  zaskakiwał nas odważnymi, celnymi propozycjami rozwiązań, które  stanowiły pomost między oczekiwaniami młodzieży aplikanckiej a tradycjami, których konieczność zachowania dostrzegał.

Tam też podczas spotkań zespołu dostrzegliśmy potrzebę stworzenia płaszczyzny do wymiany doświadczeń, myśli i poglądów kierowników szkolenia poszczególnych okręgowych rad adwokackich. Tak narodziła się tradycyjna dzisiaj już forma spotkań w ramach cyklicznie odbywającej się Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Kolega Bartosz Grohman był „lokomotywą” działań reformatorskich, a dzięki jego pracowitości i konsekwencji podczas spotkań w ramach Konferencji wypracowaliśmy szereg rozwiązań, które znalazły akceptację Naczelnej Rady Adwokackiej i stały się kanwą do uchwalenia nowych wewnętrznych regulacji prawnych.

Mecenas Bartosz Grohman podejmował wiele innych cennych inicjatyw w obronie interesów Adwokatury, której dobro przyświeca jego działaniom. Wielokrotnie wypowiadał się w mediach broniąc słusznych i racjonalnych rozwiązań nie tylko w sferze regulacji związanej z wykonywaniem zawodu adwokata, ale także wielu innych dziedzinach. Odważnie krytykował wszelkie przejawy działań naruszających lub godzących w naszą samorządność i niezależność.

Żywo reaguje na wszelkie naruszenia wolności i praw obywatelskich. Potrafi godnie reprezentować nasze środowisko, czego dał wyraz między innymi w publicznych wypowiedziach. Biegle włada językami obcymi, co umożliwia aktywne uczestnictwo we wszelkich  działaniach, także na forum  międzynarodowym.

Kolega Bartosz Grohman doskonale poznał wszelkie problemy związane z wykonywaniem zawodu adwokata. Przez kilka lat pracował  w międzynarodowej korporacji prawniczej, a następnie stworzył własną Kancelarię, która cieszy się doskonalą opinią na rynku obsługi prawnej.

Jest odpowiedzialnym adwokatem, życzliwym Kolegą i zaangażowanym samorządowcem gotowym do poświęcenia swojego wolnego czasu i wielkiego potencjału intelektualnego dla dobra Adwokatury. W życiu rodzinnym przykłada wielka wagę do tradycji.  Jest  niezmiernie gościnny i zawsze chętny do wszelkiej pomocy.  Nigdy nie zapomnę jego determinacji kiedy zmarł mój ojciec ś.p. adwokat Dominik Maciołek; Bartosz jechał kilkaset kilometrów w upalny dzień wioząc Sztandar Adwokatury Polskiej, by godnie pochować zasłużonego adwokata i samorządowca.

Uważam, że Mecenas Bartosz Grohman – bardzo dobry adwokat, zaangażowany samorządowiec , ale i wrażliwy człowiek – godzien jest wsparcia w staraniach o zajęcie stanowiska dziekana Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada bowiem wszelki potencjał do tego, by godnie reprezentować największą izbę w Polsce oraz bronić  godności naszego zawodu w trudnym dla Adwokatury okresie.

Elżbieta Nowak, adwokat
członek ORA  w Koszalinie, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich i członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA

Katowice, dnia 17 czerwca 2013 r.

Bartosza Grohmana poznałem jeszcze jako aplikanta adwokackiego w roku 1996. Był synem naszego kolegi adw. Mariana Grohmana, którego wszyscy znaliśmy bardzo dobrze. Bartosz od początku przejawiał ponadprzeciętne zainteresowania pracą adwokata i strukturą samorządu zawodowego. Odkąd pamiętam zawsze był chętny do pomocy, pomysłowy i pracowity, a przy tym dochowujący wierności tradycjom adwokackim wyniesionym z domu.

Zawsze głęboko angażował się w swoje zadania. Chętnie pomagał. Był bardzo lubiany przez wszystkich współpracowników w kancelarii. Miał bardzo dobre opinie w sądach. Był wrażliwy na ludzką krzywdę. Szybko rozpoczęliśmy współpracę. Bartosz przyjeżdżał do mojej kancelarii i do późnych godzin nocnych, a nierzadko rannych wspólnie siedzieliśmy nad sprawami, niejednokrotnie żywo dyskutując.

Nadmienię, że Bartosz pracował jeszcze u swojego patrona, a w międzyczasie udzielał korepetycji z języka angielskiego. Był bardzo pracowity.  Pewnego dnia oznajmił mi, że chce się przenieść do Warszawy. Uważałem, ze to dla nas duża strata, ale wiedziałem, że Bartosz chce się rozwijać, a w Warszawie są ku temu znacznie większe możliwości. Bartosz był zafascynowany Warszawą, jej szybkim tempem, różnorodnością, a zarazem jej historią. Jego wiedza w tym zakresie jest zresztą ogromna jako, że w trakcie studiów pracował również jako przewodnik turystyczny wspierając w ten sposób matkę, po przedwczesnej śmierci ojca.

Już, gdy zaczął pracę w Warszawie zaproponowałem mu współpracę przy prowadzeniu sprawy w Strasbourgu. Bartosz ochoczo włączył się do pracy, w efekcie skarga została przyjęta (jako 5-ta sprawa z Polski) i w grudniu 1998 razem występowaliśmy przed pełnym składem Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał podzielił naszą argumentację. Jestem przekonany, że Bartosz był pierwszym aplikantem adwokackim, z Polski, który miał okazję do występowania przed pełną Izbą Trybunału w Strasbourgu. Bez pomocy Bartosza, który znając języki obce bardzo sprawnie i pewnie poruszał się po Trybunale nie udałoby nam się wybrnąć z trudnej sytuacji procesowej w Trybunale. Bartosz wspierał mnie również  w merytorycznym przedstawieniu sprawy, dopilnowywał szczegółów -  i w efekcie udało się uzyskać satysfakcjonujący wynik.

Do tej pory jestem pod wrażeniem jego odwagi. Uważam, że jego dotychczasowe działania i osiągnięcia, zdolności organizacyjne w pełni uzasadniają jego starania o wybór na Dziekana największej Izby Adwokackiej w Polsce, w czym go z całego serca wspieram.

adw. Henryk Stabla, Wicedziekan ORA w Katowicach

Białystok, 19 czerwca 2013 r.

Adwokata Bartosza Grohmana poznałam w roku 2010 na Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów jaką zorganizował w Spale. Przyjechałam na nią po raz pierwszy, zaraz po objęciu funkcji Kierownika Szkolenia Aplikantów w Izbie Białostockiej. Słyszałam wcześniej o jego inicjatywach i determinacji w dążeniu do unowocześnienia procesu szkolenia aplikantów.

Koledzy i koleżanki uczestniczący w Konferencjach Kierowników Szkolenia zawsze ciepło się o nim wyrażali i cenili jego kreatywność, pracowitość i zaangażowanie.

W latach 2011-2013 Mecenas Grohman nadal stale interesował się tematyką szkoleń aplikantów. Pisał publikacje na ten temat, często się wypowiadał publicznie, a jego głos cenili i komentowali żywo zarówno aplikanci jak i koledzy adwokaci.

W kwietniu 2013 Mecenas Grohman został zaproszony na jubileuszową Konferencję Kierowników Szkolenia Aplikantów w Kazimierzu Dolnym jako gość honorowy. Adwokat Grohman był jej współtwórcą w roku 2003. Nadal zresztą wykazuje troskę o kształt współczesnej Adwokatury Polskiej i brał bardzo aktywny udział w obradach Konferencji, bezustannie przedstawiając nowe pomysły i rozwiązania. Został poproszony o udział w pracach zespołu przygotowującego prezentację nt. aplikacji adwokackiej dla nowego kierownictwa resortu sprawiedliwości.

Na zakończenie Konferencji otrzymał gromkie brawa od wszystkich uczestników w podziękowaniu za ogromny wkład jaki wniósł w tworzenie współczesnej polskiej Adwokatury. Wtedy dla wszystkich było jasne, że jest nie tylko ceniony za wkład merytoryczny, ale także lubiany i ceniony jako Kolega, sprawny organizator i adwokat.

adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, Przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich

Warszawa, 24 czerwca 2013 r.

Popieram całkowicie kandydaturę Pana Mecenasa na Dziekana ORA w Warszawie. Pod każdym względem zasługuje on na to stanowisko. Jego energia, kreatywność, młodość, odwaga, a zarazem rozsądek- niewątpliwie wzmocnią ten zawód i znacznie przyczynią się do jego rekonstrukcji.

Zygmunt Olchowicz, adwokat

Comments are closed.