Praca w samorządzie

Mam bogate doświadczenie samorządowe.

  1. Działalność w Naczelnej Radzie Adwokackiej:
  • Jestem członkiem władz Adwokatury. W latach 2007 i 2010 zostałem dwukrotnie wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej jako jej najmłodszy członek.
  • W maju 2002 roku zostałem członkiem zespołu NRA ds. opracowania nowych regulaminów. Jestem współautorem ówcześnie obowiązujących regulaminów naboru na aplikację i aplikacji adwokackiej oraz współtwórcą Regulaminu Konkursów Krasomówczych.
  • W roku 2003 razem z adwokatami Elżbietą Nowak i Andrzejem Grabińskim przy wydatnej pomocy adwokata Stanisława Estreicha zwołaliśmy ogólnopolską Konferencję Kierowników Szkolenia Aplikantów. Było to wydarzenie przełomowe, od którego zaczął się oddolny proces ujednolicania szkoleń w całej Polsce. Wielokrotnie przewodniczyłem obradom tej Konferencji, która odbywa się obecnie dwa razy w roku.
  • W roku 2006 po raz pierwszy w Polsce opracowałem (z pomocą adw. Elżbiety Nowak, Żanny Dembskiej i Krystyny Skoleckiej-Kona) ramowy program szkolenia aplikantów. Od tamtej pory szkolenia w Polsce były stale ujednolicane.
  • W latach 2004-2009 byłem vice-przewodniczącym Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. W latach 2009-2010 byłem jej przewodniczącym.
  • Wraz z żoną Elżbietą jesteśmy także fundatorami portretu pędzla Michała Bacy przedstawiającego Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Awokat Joannę Agacką – Indecką (1964-2010), piastującą tę funkcję w latach 2007-2010, zmarłą tragicznie w Smoleńsku.

2. Działalność w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie:

  • W maju 2004 roku z rekomendacji ówczesnego Dziekana ORA mecenasa Jacka Treli zostałem zastępcą Członka ORA w Warszawie oraz Kierownikiem Szkolenia Aplikantów. Zająłem się reformą systemu szkolenia aplikantów w Warszawie.
  • Byłem również pomysłodawcą i twórcą „e-Newslettera ORA” w Warszawie, który do dziś ukazuje się pod nazwą „Wiadomości Adwokatury”.
  • We wrześniu 2007 roku zostałem wybrany na kolejną kadencję do ORA w Warszawie.

Comments are closed.