Aplikanci dochodzą do głosu w ważnych dla społeczeństwa sprawach

Cieszy mnie niezmiernie, że aplikanci mają możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla społeczeństwa sprawach. We wczorajszym głównym wydaniu „Wydarzeń” telewizji POLSAT apl. adw. Hanna Szymańska wypowiadała się w temacie możliwości wyrywkowego zatrzymywania kierowców do kontroli trzeźwości w ramach akcji policji „Trzeźwe Poranki”.

Ostatnio problem prewencyjnej kontroli drogowej stał się nośnym tematem za sprawą Rzecznika Praw Obywatelskich, Adam Bodnara, który wystosował list do Ministra Zdrowia Mariana Zembali, w którym wskazuje, że prewencyjna kontrola trzeźwości powinna zachodzić tylko w uzasadnionych przypadkach.

Czy zatem badania alkomatem są dozwolone i trzeba się na nie godzić? Z lektury obowiązujących przepisów wynika, że jest to kwestia dyskusyjna.

Z jednej strony obowiązująca od dnia 19 stycznia 22013 r. znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, do której dodano art. 129i , który określa sposób przeprowadzania badania, mającego na celu wykrycie alkoholu w wydychanym powietrzu lub krwi kierowcy. Mówią one między innymi o tym, że trzeźwość można sprawdzić nawet mimo braku zgody (ust. 3 cytowanego przepisu). Jednakże w ust. 4 stanowi, iż

„warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2 [to jest w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu], określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)”.

Ustawa ta w art. 47 ust. 1 , wskazuje przesłankę niezbędną przeprowadzenia badania, którą jest „podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu”.

Art. 47. 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.

Z kolei w wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w art. 47 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał w dniu z dnia 6 maja 1983 r. rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25 poz. 117). Akt ten nie był do chwili obecnej nowelizowany.

W ocenie Rzecznika, którą w całości popieram, okoliczności prowadzenia badań na zawartość alkoholu w organizmie wyszczególnione w powołanych przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przepisach wykonawczych są na tyle odmienne od sytuacji opisanej w art. 129 ust. 2 pkt. 3 p.r.d., że nie jest możliwe stosowanie ich w odniesieniu do badań osób kierujących pojazdami lub osób, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

Tym samym rację ma aplikant, że teoretycznie kierowca mógłby odmówić kontroli, bądź w ogóle się do niej nie zatrzymywać, jednakże zapewne zakończyłoby się to ściganiem przez patrol policyjny.

Warto w tym miejscu zauważyć, że odmowa poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie może stanowić podstawę do użycia przez funkcjonariuszy Policji środków przymusu bezpośredniego i przeprowadzenie badania wbrew woli zainteresowanego (art. 129 ust. 3 P.r.d.).

Category(s): Bez kategorii

Comments are closed.