Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się nasz artykuł o farmach wiatrowych

Wczoraj na łamach Rzeczpospolitej ukazał się nasz artykuł o farmach wiatrowych…

Zachęcam do lektury i refleksji ;)

Posted in Bez kategorii

Nowa siedziba Radomskiej Izby Adwokackiej

W piątek, 13 maja w Radomiu uczestniczyłem w uroczystości otwarcia nowej siedziby Izby Adwokackiej przy ul. Młynarskiej 10 w Radomiu.

Uroczystość zgromadziła prawie całe Prezydium NRA, prezesów Sądów Rejonowego i Okręgowego w Radomiu, Prezydenta miasta Radomia i przewodniczącego delegatury WSA w Radomiu. Przybyli przedstawiciele samorządu lekarskiego oraz lokalnej loży Business Centre Club.

Naturalne gospodarzem uroczystości był Dziekan OORA w Radomiu adw. Borysław Szlanta, który przywitał gości i w emocjonalnym przemówieniu opowiedział o zrealizowaniu jego marzenia, aby Izba Adwokacka w Radomiu doczekała się nowej i funkcjonalnej siedziby. Gromkie oklaski dla Pana Dziekana wyraziły uznanie zebranych dla jego wysiłków.

Następnie przemówił prezes NRA adw. Andrzej Zwara a następnie głos zabrał adw. Jacek Trela – wiceprezes NRA, który na zakończenie swojego wystąpienia wręczył Dziekanowi Szlancie upominek od Naczelnej Rady Adwokackiej – litografię z wizerunkiem Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie.

Nowa siedziba w pełni spełnia oczekiwania środowiska. Piękna, przestronna sala będzie miejscem wielu uroczystości w Izbie Radomskiej. Funkcjonalny rozkład pomieszczeń biura z pewnością ułatwi funkcjonowanie Rady.

Niewątpliwie nowe siedziby w mniejszych izbach stają się wizytówką środowiska adwokackiego i mogą stanowić doskonałe miejsce dla utrzymywania kontaktów zarówno wewnątrzśrodowiskowych jak i sprzyjają kontaktom z lokalnymi instytucjami.

W tym miejscu gratuluję Dziekanowi Borysławowi Szlancie sukcesu i życzę całej Radzie dalszych osiągnięć.

Posted in Bez kategorii

Jubileusz XXXV-lecia ELSA Poland

W Piątek, 6 maja, w Centrum Stocznia Gdańsk odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji XXXV- lecia powstania ELSA Poland. Miałem zaszczyt reprezentować Naczelna Radę Adwokacką na gali.

4 maja 2016 roku minęło bowiem dokładnie 35 lat od dnia, w którym pięciu studentów z 4 krajów – Niemiec Zachodnich, Austrii, Węgier i Polski, postanowiło powołać do życia Stowarzyszenie. Z tej okazji 6 maja 2016 roku w Centrum Stoczni Gdańskiej podczas LIII Walnego Zebrania Delegatów ELSA Poland odbyła się jubileuszowa Gala upamiętniająca to wydarzenie. Na całym świecie tereny postindustrialne stają się przestrzenią pod najbardziej imponujące dzieła architektury, goszczą prestiżowe wydarzenia z pogranicza biznesu, rozrywki i sztuki na najwyższym poziomie. W samym centrum Gdańska, w pobliżu słynnego Placu Solidarności, znajduje się zabytkowa hala stoczniowa. W połowie 2004 roku otrzymała ona miano Centrum Stoczni Gdańskiej i stała się siedzibą Europejskiego Centrum Kultury i Edukacji. Do tej pory w tym miejscu odbyły się między innymi spotkania ministerialne z okazji polskiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej. Właśnie w tym wyjątkowym miejscu odbyła się również Gala jubileuszu 35-lecia ELSA Poland. Na uroczystości, która zgromadziła ok. 450 osób, prócz studentów prawa i prawników, byli obecni przedstawiciele współpracujących z ELSA Poland samorządów prawniczych, międzynarodowych firm doradczych i kancelarii, władz miasta Gdańska a także władz Uniwersytetu Gdańskiego.

W swoim krótkim wystąpieniu podziękowałem elsowiczom za ich wkład w rozwój edukacji prawniczej i popularyzację praktycznych aspektów prawa. Przekazałem też list gratulacyjny od Prezesa NRA Andrzeja Zwary oraz podkreśliłem, że Adwokatura Polska wspierała, wspiera i będzie wspierała ELSĘ Poland w pełni doceniając jej wysiłki w realizację coraz to nowszych projektów. Nadmieniłem, że NRA podziwia aktywność ELSY Poland i ilekroć to możliwe to wspiera jej nowe inicjatywy.

ELSA Poland otrzymała również listy gratulacyjne od swoich Patronów honorowych:  prof. Ewy Łętowskiej, prof. Marka Safjana, prof. Andrzeja Rzeplińskiego – Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Małgorzaty Gersdorf, I Prezesa Sądu Najwyższego, prof. Marka Zirk-Sadowskiego. Zaprezentowany został również krótki program artystyczny w wykonaniu Studium Wokalno – Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Galę zakończyła udana zabawa ;-) Zobaczcie sami!

Posted in Bez kategorii

I po wyborach w warszawskiej Izbie Adwokackiej…

W sobotę 23 kwietnia w Hali Expo odbyło się Zgromadzenie Wyborcze warszawskiej Izby Adwokackiej.

Frekwencja raczej nie dopisała… Z ponad 4000 adwokatów Izby Warszawskiej przy najważniejszym głosowaniu w wyborach na Dziekana brało udział ponad 1000 uprawnionych. Zatem 75% członków Izby nie wyraziło zainteresowania sprawami samorządowymi. Smutne to…

Dziekanem został adw. Grzegorz Majewski (razem byliśmy w grupie na aplikacji…). Grześ! – Gratulacje!

Do rady weszło kilku młodszych kolegów – im tez należą się gratulacje i przede wszystkim życzenie owocnej pracy. Praca w samorządzie nie jest łatwa, ani wdzięczna, ale można ją pokochać i tego wszystkim wybranym członkom władz Izby życzę.

Pełen skład ORA w załączeniu.

Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady, na które (wreszcie!) zostali zaproszenie członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej z Warszawy. Mam nadzieję, z eto początek bardzo ścisłej i owocnej współpracy pomiędzy ORA w Warszawie i NRA. Czas ku temu najwyższy.

Posted in Bez kategorii

Spotkanie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

W piątek, 29 kwietnia br. w gmachu Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, odbyło się Spotkanie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych:

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej miałem zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu.

Uczestników spotkania powitał Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, który przedstawił zebranym zagadnienia przesłane w kwestionariuszach, dotyczących propozycji zmian legislacyjnych. Minister Haładyj zachęcał środowiska biznesowe do nadsyłania dalszych uwag co do oczekiwanych zmian prowadzących do ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Minister Haładyj poinformował także o pracach nad nowym Prawem Zamówień Publicznych.

Przedstawiono projekty założeń przekazanych do konsultacji takich jak elektroniczna archiwizacja akt pracowniczych oraz sukcesja przedsiębiorstw rodzinnych.

Przewidywane są zmiany w trzech obszarach:

- prawo pracy

- przepisy dotyczące postępowań administracyjnych

- zmiany w prawie cywilnym – pakiet „ochrona wierzyciela”.

Omówiono założenia rozwiązań dotyczących uregulowania sukcesji w przedsiębiorstwie. Dyskutowano kierunkowe propozycje uregulowania instytucji prokurenta Mortis Causa. Instytucja ta ma zabezpieczać możliwość działania przedsiębiorstwa na wypadek śmierci właściciela. Celem Ministerstwa jest wypracowanie takiego rozwiązania, aby po śmierci przedsiębiorcy ustanowiony prokurent Mortis Causa mógłby nadal prowadzić działalność gospodarczą i wejść w prawa i obowiązki  zmarłego (przejęcie zobowiązań umownych, pracowników itd.) do czasu powołania spadkobierców i ewentualnego dokonania działu spadku.

Planowane są też zmiany w prawie pracy. Propozycja zakłada m.in. złagodzenie rygorów dla firm zatrudniających poniżej 50 (a nie jak dotąd 20) osób.

W zakresie kolejnych zmian planuje się wprowadzenie zmian zwiększających uprawnienie udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach kapitałowych.

Celem wprowadzenia zmian jest poprawa warunków do prowadzenia działalności według   standardu rankingu „Doing Business”. Przekładać się to będzie na ułatwienia dla mniejszych firm, elektronizację akt pracowniczych, ułatwienia w procedurach administracyjnych, rozwiązanie problemu sukcesji w firmach jednoosobowych, powołanie biur informacji gospodarczej i wprowadzenie pakietu ochronnego dla wierzycieli.

W toku prezentacji zwrócono uwagę, że zakresy planowanych zmian legislacyjnych wymuszają potrzebę uzgodnień międzyresortowych.

Pani Anna Skowrońska mówiła o elektronizacji akt i archiwizacji elektronicznej. Zwróciła uwagę na znikome wykorzystywanie podpisu elektronicznego.

Mec. Katarzyna Skrzek – radca prawny i legislator, przedstawiła koncepcję ustanowienia prokurenta Mortis Causa.

Również i ja zabrałem głos zwracając uwagę na kwestię potencjalnych sporów pomiędzy spadkobiercami już przy powołaniu prokurenta Mortis Causa. Wskazałem, że dostrzegam ryzyko niekończących się sporów sądowych kwestionujących już sam wybór danej osoby na funkcję prokurenta Mortis Causa. Ponadto wskazałem na uciążliwość obowiązków sprawozdawczych do GUS.

Zespół będzie cyklicznie spotykał się aby dyskutować nad planowanymi zmianami. Ministerstwo Rozwoju planuje kolejne spotkania. Naczelna Rada Adwokacka będzie w nich aktywnie uczestniczyć.

 

Posted in Bez kategorii

Nadchodzą wybory w Warszawskiej Izbie Adwokackiej…

Nie sposób nie dostrzec atmosfery wyborczej przed sobotnim Zgromadzeniem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Pojawiają się kolejni  kandydaci, sporo nowych nazwisk. Ludzie młodzi, deklarujący pełne zaangażowanie i ochotę od pracy samorządowej. Takie deklaracje mnie oczywiście cieszą, od dawna przecież twierdzę, że w Warszawie potrzebne są zmiany, nowa siła i zwiększony wysiłek na rzecz pracy w samorządzie. Niektóre z tych nazwisk są mi bardzo dobrze znane. To ludzie aktywni, zaangażowani w sprawy adwokatury i pełni energii.

Młodzi Koledzy pokazują nowe pomysły,  organizują się i proponują szereg działań mających poprawić sytuację w warszawskiej izbie.  Niestety, problemy narastają i pracy będzie dużo. Chciałbym, aby nowe władze warszawskiej palestry jakie wybierze w sobotę Zgromadzenie Izby miały silną motywacje do pracy, zapał, energię i wiarę w to, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje.

Ostanie lata to narastające konflikty. Zupełnie niepotrzebnie. Przecież jako adwokaci wszyscy powinniśmy mieć zdolność do budowania, godzenia i jednoczenia a nie szukania podziałów w miejsce zgody.

Bardzo mnie cieszy, że najliczniejsza grupa młodszych PT Koleżanek i Kolegów #odNowa zaprezentowała wyczerpujący program. Założenia są ambitne, ale wychodzę z założenia, że realizacja choćby części postulatów znacząco poprawiłaby sytuację w Izbie, a tego wszyscy oczekują.  Bardzo mnie też cieszy fakt, iż część postulatów grupy #odNowa jest tożsamych z postulatami jakie 3 lata temu formułowałem podczas mojej kampanii na Dziekana w 2013 roku.

Mocno im zatem kibicuję i deklaruję wsparcie. Powodzenia!

Bartosz Grohman

Posted in Bez kategorii

Ruszyła kampania wizerunkowa adwokatury!

W dniu 4 kwietnia br. ruszyła kampania wizerunkowa Adwokatury.

W jej ramach prowadzona jest akcja http://zapytajadwokata.pl/

Akcja jest prowadzona głównie w mediach internetowych, ale też zamieszczono szereg ogłoszeń w tygodnikach np. W Sieci, w Tygodniku Powszechnym, w Newsweeku, a także w Super Ekspresie i Metro.

W 44 miastach zamieszczonych będzie 75 billboardów. Będą spoty radiowe w Radiu Zet.

Ponadto w ramach promowania adwokatury prowadzona jest akcja na Youtube.

Zamieszczono kilka filmików ukazujących sposób działania firm tzw. odszkodowawczych. Warto zobaczyć jak to działa.

#Wypadek

#Kontakt telefoniczny

#Wizytadomowa

#Odwiedzinywszpitalu

#ReklamaTV

Zapraszam odwiedzenia strony i zapoznania się  z filmikami ;-)

Posted in Bez kategorii

Spotkanie Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich

W dniach 8-9 kwietnia w siedzibie ORA w Łodzi odbyło się spotkanie „Rola komunikacji w budowaniu zaufania do Adwokatury

W imieniu Prezydium NRA uczestniczyłem w spotkaniu. Obecni byli przedstawiciele czternastu izb adwokackich.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania wykładów o korzyściach wizerunkowych płynących z systematycznej i spójnej komunikacji. W drugiej części spotkania prezentacje miały charakter roboczy i poświęcone były wymianie poglądów oraz doświadczeń pomiędzy komisjami wizerunkowymi okręgowych rad adwokackich w Polsce. O działaniach wizerunkowych oraz akcjach prowadzonych na poziomie lokalnym opowiedzieli przedstawiciele siedmiu izb: bydgoskiej, katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, opolskiej, pomorskiej, warszawskiej oraz wielkopolskiej, a ogólnopolską kampanię „Zapytaj Adwokata” zaprezentowała koordynatorka akcji – adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA.

Przyznam, że szczególne wrażenie zrobiła na mnie prezentacja Izby Bydgoskiej.

Szczegółową relację wraz ze zdjęciami z konferencji oraz prezentowanymi materiałami zamieścił serwis http://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/stanowisko-uczestnikow-spotkania-komisji-wizerunkowych/

Zapraszam do lektury.

Posted in Bez kategorii

Krótka forma – rzecz o drodze studenta prawa do adwokatury

W wydaniu magazynu studenckiego Index popełniłem krótki artykuł zawierający kilka uwag dla studentów prawa, myślących o zostaniu adwokatem. Pół żartem, pół serio skonfrontowałem realia pracy adwokata z obecnymi trendami rynkowymi, a także pewnym mitem tego zawodu. Życzę miłej lektury!

 

Posted in Bez kategorii

Spotkanie noworoczne w warszawskim Sądzie Okręgowym

W środę, 13 stycznia w głównym gmachu sądów warszawskich przy al. Solidarności 127 w Warszawie odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Na spotkanie przybyli przewodniczący wydziałów, sędziowie, dyrekcja sądu i pracownicy administracji. Wśród zaproszonych gości byli przedstawieciele Prokuratury, Sądu Apelacyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa i zawodów prawniczych. Miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu jako przedstawiciel Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, który jest w stałym kontakcie roboczym z kierownictwem Sądu Okręgowego w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Pani Sędzia Małgorzata Kluziak, która powitawszy gości podziękowała wszystkim zaangażowanym instytucjom za wspieranie sądu okręgowego w Warszawie. Nadmieniła, że oddawane są do użytkowania kolejne wyremontowane skrzydła gmachu. Są wyremontowane korytarze, sale rozpraw i pokoje narad.  Pani Prezes wskazała, że kierownictwo stara się zadbać o przywrócenie gmachowi wystroju z okresu przedwojennego, rzecz jasna z uwzględnieniem nowoczesnych udogodnień. Pani Prezes podziękowała dyrektorowi sadu pani Dorocie Ludwiniak i jej współpracownikom za ogromne zaangażowanie w remont gmachu.

Po krótkich życzeniach i wystąpieniach gości uroczystość uświetnił wzruszający mini koncert kolęd w wykonaniu dzieci z Ogniska Muzycznego.

Posted in Bez kategorii